Program je namenjen vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje.

ORODJARNA

VARILNICA

UČILNICA ZA KEMIJO IN NARAVOSLOVJE

PREDMETNIK

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program metalurg traja 3 leta.
Ovrednoten je s 180 kreditnimi točkami (KT).

OPIS IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Dijaki ali dijakinje imajo poleg splošno-izobraževalnih predmetov poudarek na predmetih, ki sodijo v sklop strokovnih modulov na področju metalurgije in vede o lastnostih ter uporabi različnih vrst kovinskih materialov. Osnovna znanja o toplotnem oblikovanju in preoblikovanju kovinskih materialov, poznavanju metalurških procesov in obdelovalnih tehnologij sodijo v jedro učnega procesa. Prav tako usvojijo znanja o talilnih pečeh, livnih in kovaških linijah ter strojih za valjanje.
Pouk imajo v učilnicah in delavnicah praktičnega pouka na šoli kot tudi v učnih delavnicah znotraj podjetja SIJ Metal Ravne, kjer izvajajo del učnega procesa tudi na pravih proizvodnih linijah. Naj poudarimo, da spada varstvo pri delu med prioritete izobraževanja za ta poklic.
Zelo pogosto so za izobraževanje v tem poklicu razpisane štipendije.
Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega izpita iz slovenščine, ustnega izpita iz temeljnih strokovnih vsebin ter izdelka oziroma storitve in zagovora, si dijaki in dijakinje pridobijo naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije: KOVAČ, VALJAVEC, TOPLOTNI OBDELOVALEC, LIVAR in TALILEC.

MOŽNOSTI PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU

Zaposlitve so največkrat možne v podjetju SIJ Metal Ravne in v podjetjih, kjer se ukvarjajo s toplotno obdelavo ter preoblikovanjem kovinskih materialov.