PRIJAVA MALICE

Na malico se je potrebno prijaviti s posebnim obrazcem. Pravilno izpolnjeno prijavo je potrebno oddati v tajništvu oziroma g. Metličarju kadarkoli v šolskem letu. Prijava velja naslednji delovni dan. V prijavi je potrebno jasno označiti kdo bo odjavljal posamezne obroke (starš ali dijak).

S šolskim letom 2013/2014 prehajamo na nov program eAsistent, zato mora imeti dijak na svojem računu minimalno 10 €. V kolikor vrednost na kartici znaša pod 5 €, jih program avtomatsko zaklene in obroka ni mogoče več prevzeti.

Izbira menijev šolske prehrane in odjava preko spletne aplikacije eAsistent za 5 delovnih dni vnaprej!

Zakon o šolski prehrani

NAVODILA ZA PRIJAVO K MALICI IN NALAGANJE DENARJA

Navodila

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE MALICE V PRORAČUNSKIH LETIH 2016 IN 2017

V proračunskih letih 2016 in 2017 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

 • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% cene malice oziroma
 • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% cene malice.

Obrazec za  prehrano najdete tukaj.

CENA MALICE IN VIŠINA SUBVENCIJE V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Srednja šola:

 • cena malice znaša 2,42 evra,
 • za prejemnika 70% subvencije 0,73 evra,
 • za prejemnika 40% subvencije 1,45 evra.

CENA MALICE IN VIŠINA SUBVENCIJE V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Subvencija malice pripada dijakom, ki:

 • se redno izobražujejo in
 • so prijavljeni na malico.

Višina subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka družine na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji:

 • če je višina dohodka do 438,72 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini cene malice,
 • če je dohodek od 438,73 do 553,63 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 70 % cene malice,
 • če je dohodek od 553,64 do 668,53 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 40 % cene malice.

ŠOLSKA PREHRANA v šolskem letu 2020/2021

Malico bodo prejemali vsi, ki so se nanjo naročili (oddali prijavo na šolsko prehranoali se prijavili preko eAsistenta). Prejemati jo bodo pričeli 2. septembra 2020. Vsi, ki bi malico še želeli naročiti, lahko prijavnico oddajo tudi naknadno v tajništvu šole.

Podatki o subvencijah bodo vneseni takoj, ko bodo dostopni preko CEUVIZ.

Razredniki so prejeli seznam prijavljenih na malico za 02.09.2020. Tako bodo dijaki obveščeni o prijavi. Tisti, ki malice ne bi želeli, naj jo takoj odjavijo v tajništvu šole.

Dijaki so sami odgovorni za pravočasno odjavo malice. Neodjavljene in neprevzete malice bodo zaračunane.

Cenzus za subvencijo malice ostaja enak, kot je bil 01.02.2013, in sicer: do polne subvencije za malico upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek ne osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

 • Nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene malice oziroma
 • Nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene malice.

  Vsi ostali morajo plačati polno ceno malicet.j. 2,42 €

Posebni upravičenci do brezplačne malice in kosila

Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice, učenci pa tudi do kosila.

Do brezplačne malice so upravičeni učenci in dijaki, ki:

 • so prosilci za azil,
 • so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Pravica nastopi ob prijavi na malico in centri za socialno delo za te učence in dijake ne izdajajo odločb.

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE

Dijak/dijakinja oziroma naročnik (starš ali skrbnik) je dolžan odjaviti naročeno malico v primeru opravičene odsotnosti od pouka (bolezen ipd) po telefonu 02 8750 600 ali preko email naslova malica@srednjasolaravne.si.

Malico je potrebno odjaviti do 8.00 ure za naslednji dan. Sporočiti je potrebno ime in priimek dijaka, šolo in razred. V primeru, da dijak/dijakinja naročene malice ne dvigne, mora v tem primeru plačati celotno ceno malice (2,42 €).

Odjave malic praviloma potekajo preko spletne aplikacije eAsistent. ODJAVA od malice je možna na spletni strani z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli!

Določene so tudi DOLŽNOSTI staršev (oz. dijakov), ki nastopijo z dodeljeno pravico:

– dolžnost staršev, da pravočasno plačajo malico;

dolžnost staršev ali dijakov, da se pravočasno odjavijo od malice. V primeru, da malica ni
bila pravočasno odjavljena, morajo starši plačati polno ceno malice, torej 2,42€;

– dolžnost staršev, da v 30 dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na
prijavnici.

Starši oziroma pooblaščeni dijaki pa lahko odjavijo šolsko malico po:

 1. elektronski pošti na internetni naslov: malica@srednjasolaravne.si
 2. osebno po telefonu na telefonsko številko: 028750600 od 7.00 do 8.00.

Pri odjavi so obvezni podatki: ime in priimek, razred in dnevi za katere se malica odjavlja. Odjave malic praviloma potekajo preko spleta eAsistent. ODJAVA od malice je možna na spletni strani z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli! Bodite pozorni na pravila odjave.

PONUDNIK MALICE

Izbrani ponudnik šolske prehrane je SLOREST d.o.o.. Vsak dan pripravi različne menije, med katerimi je vsaj en vegetarijanski. Poskrbljeno je tudi za dijake z različnimi dietami.