DOKUMENTI ŠOLA

Seznam veljavnih predpisov na področju srednješolskega izobraževanja

Letni delovni načrt 2020/2021

Šolski koledar 2020/2021

ŠOLSKA PRAVILA IN ŠOLSKI RED

Aneks k šolskim pravilom in šolskemu redu (23.11.2020)

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA

Aneks k šolskim pravilom ocenjevanja (2.12.2020)

ANEKS K HIŠNEMU REDU SŠ RAVNE

Pravilnik o šolskem koledarju

Požarni red

Pravilnik o varovanju šolskih podatkov

Katalog informacij javnega značaja

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnih o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc

Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu

(Šolski center Ravne na Koroškem v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja  seznam oddanih evidenčnih naročil. Seznam  vsebuje podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.)

Seznam evidenčnih naročil ŠC Ravne oddanih v letu 2020

DOKUMENTI DIJAKI

Status športnika – sklep

Vloga za status športnika

Pravilnik in izobraževalni načrt dijaka s statusom športnika

Prijavnica na prehrano

Izpis iz evidenc – Vloga za izdajo izpisa

Izpis iz evidenc – postopek pri izdaji izpisa

Prošnja za vpis po preteku roka

Prošnja za pedagoško pogodbo

Prošnja za pogojni vpis

Vloga za ponavljanje

Vloga za večkratno ponavljanje

Vloga za prepis

Izjava o vedenju na organiziranih dejavnostih šole

Navodila Office 365 in Teams – za učence 20-21

DOKUMENTI STARŠI

Prijava za vpis v začetni letnik SŠ

Vpisnica v višji letnik

Vloga za priznavanje izobraževanja

Obrazec N (priznavanje izobraževanja za tujce)

Izjava o seznanitvi s pravili

Prošnja za oprostitev plačila stroškov razrednega sklada

Prošnja za oprostitev plačila izposoje učbenikov

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice